cougar book logo

 

 

 

תכנות הבקרה באמצעות תפריט תכנות

 


 


 

תוכן העניינים

כללי 4

כניסה לתכנות באמצעות אחד הסיסמאות.. 5

כניסה לתכנות באמצעות סיסמת משתמש.. 5

כניסה לתכנות באמצעות סיסמת טכנאי 5

כניסה לתכנות באמצעות סיסמת ניהול. 5

תפקוד הלחצנים.. 6

תפריט ראשי 7

מבנה התפריט. 7

1. תפריט ניהול. 8

1.1. שינוי סיסמאות.. 8

1.1.1. שינוי סיסמת משתמש / טכנאי / ניהול. 8

2. תפריט טכנאי 9

2.1. הגדרות התקן 9

2.1.1. הזנת שמות.. 10

2.1.1.1. דפדוף לפי הסדר. 10

2.1.1.2. בחירת מס' התקן 11

2.1.2. הוספת התקן 12

2.1.3. מחיקת התקן 12

2.1.3.1. דפדוף לפי הסדר. 12

2.1.3.2. בחירת מס' התקן 13

2.1.4. בדיקת כפולים.. 13

2.1.5. רגישות גלאי 14

2.1.5.1. דפדוף לפי הסדר. 14

2.1.5.2. בחירת מס' התקן 14

2.2. כרטיס ראשי 15

2.2.1. אופן פעולת השתק. 15

2.2.2. ממסר תקלה.. 15

2.2.3. ממסר אזעקה 1. 16

2.2.3.1. השתקת ממסר. 16

2.2.3.2. אופן פעולה.. 16

2.2.4. הגדרות חייגן 17

2.2.4.1. בדיקו קו טלפון 17

2.3. תפריט שרות.. 18

2.3.1. היסטוריה.. 18

2.3.2. דוח התקנים.. 18

2.3.3. חיבור למחשב. 19

2.3.4. גרסת תוכנה.. 19

2.3.5. בדיקת התקני מבוא. 19

2.4. הגדרות מיוחדות.. 20

2.4.1. הגדרת יחידת משנה.. 20

2.4.2. מחיקת שמות.. 20

2.4.3. איפוס מערכת.. 21

2.5. קביעת תאריך ושעה.. 21

3. נטרול התקן 22

3.1. דפדוף לפי הסדר. 22

3.2. בחירת מס' התקן 22

4. בדיקת נוריות.. 23

5. שמירה ויציאה.. 23

6. יציאה ללא שמירה.. 23


 

כללי

בבקרה Cougar3000A Clever126 נדרשת כמו בכל סידרת Cougar3000 הכנסת קוד מערכת לביצוע פעולות ולתכנות הבקרה.
הגישה לתכנות תתאפשר רק לאחר הזנת קוד מערכת, סדר הלחיצות לקוד מערכת :

Analogue-SW5

(5)

Analogue-SW5

(5)

Analogue-SW4

(4)

 

בקרה Cougar3000A Clever126 מוגנת מפני גישה של אנשים שאינם מורשים, כנדרש בתקן, לבקרה מספר סיסמאות ברמות הרשאה שונות, בהתאם לנוהלי עבודה הנקבעים בכל חברה. סיסמאות אלה מאפשרות גישה לתכנות הבקרה החל מהגדרות המערכת הראשוניות וכלה בשינויי תוכנה על פי הצורך ע"י מורשים בלבד.

לבקרה Cougar3000A Clever126 שלוש רמות הרשאה: משתמש, טכנאי וניהול המוגנות בסיסמאות. סיסמאות אלה ניתנות לשינוי (לא חובה) על ידי כל אדם עם הרשאת ניהול, בהתאם לנוהלי העבודה בחברה.

G

ביציאה מתכנות בכל רמות ההרשאה יש לצאת דרך
תפריט ראשי "
שמירה ויציאה" לשמירת השינויים.
ב-"
יציאה ללא שמירה" השינויים לא ישמרו !!!


 

כניסה לתכנות באמצעות אחד הסיסמאות

שלבי הגעה לתפריט ראשי:

Analogue-SW5 (5) ç Analogue-SW5 (5) ç Analogue-SW4 (4)

 לתכנות הקש קוד

               0

 

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לגלול לספרה הרצויה. למעבר לספרה הבאה יש ללחוץ על
לחצן
Analogue-SW2 (2). לאישור יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

כניסה לתכנות באמצעות סיסמת משתמש

0001 (סיסמת ברירת המחדל). סדר לחיצות על לחצנים לקבלת סיסמת משתמש: 2←2←2←1

לתכנות הקש קוד

            0001

 

לאישור יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

תפריט ראשי     *

בדיקת נוריות   

 

תצוגה ראשונית על נמסך כאשר מכניסים סיסמת משתמש

כניסה לתכנות באמצעות סיסמת טכנאי

0020 (סיסמת ברירת המחדל). סדר לחיצות על לחצנים לקבלת סיסמת טכנאי: 2←2←1←1←2

לתכנות הקש קוד

            0020

 

לאישור יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

תפריט ראשי     *

תפריט טכנאי    

 

תצוגה ראשונית על נמסך כאשר מכניסים סיסמת טכנאי

כניסה לתכנות באמצעות סיסמת ניהול

0300 (סיסמת ברירת המחדל). סדר לחיצות על לחצנים לקבלת סיסמת ניהול: 2←1←1←1←2←2

לתכנות הקש קוד

            0300

 

לאישור יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

תפריט ראשי     *

תפריט ניהול    

 

תצוגה ראשונית על נמסך כאשר מכניסים סיסמת ניהול

 

G

בכניסה לתכנות יוצגו סעיפי התכנות בהתאם לרמת ההרשאה של הסיסמא
אשר הוקלדה ולמטה ממנה

 

יש לנתק את ההזנה של התקני מוצא בכרטיס הראשי (VOUT)


 

תפקוד הלחצנים

הלחצנים בלוח הבקרה ממוספרים ומתפקדים באופן שונה, בזמן עבודה רגילה  ובזמן תכנות, בהתאם לצורך ואופי השימוש, לדוגמא: במצב עבודה רגילה, יתפקדו הלחצנים על פי הרשום לידם.

לאחר בחירת התפריט הרצוי, יתפקדו הלחצנים בהתאם לסוג תפריט הנבחר, בהתאם לרשום בטבלה הבאה:

תפקוד הלחצנים בהתאם לפעולה הנבחרת

פעולה

 

לחצנים

ניווט בין
התפריטים

שינוי
פעולה

שינוי סיסמאות
מספרי התקנים

הזנת שמות התקנים
שינוי תאריך ושעה

Analogue-SW1

(1)

גלילה
בתפריט

גלגול בין:

התקנים

הגדרות

גלגול ספרות

לחיצה בודדת
גלגול אותיות / ספרות

לחיצה רציפה
גלגול בקצב מהיר

 

 

( סדר עולה )

( סדר עולה )

Analogue-SW2

(2)

יציאה
מתפריט

יציאה
מתפריט

הזזת סמן ימינה

לחיצה בודדת
מחיקת אות מימין לסמן

לחיצה כשנייה אחת (1 sec)
יציאה ללא שינוי שם ההתקן

 

 

 

 

Analogue-SW3

(3)

גלילה
בתפריט

גלגול בין:

התקנים

הגדרות

גלגול ספרות

גלגול אותיות / ספרות

 

 

( סדר יורד )

( סדר יורד )

Analogue-SW4

(4)

כניסה
לתפריט

---

---

הזזת סמן קדימה

 

 

 

( שמאלה )

Analogue-SW5

(5)

---

שינוי בתפקוד

שמירת הסיסמא

שמירת שם ההתקן

 

 

 

 


 

תפריט ראשי

תפריט ראשי

מבנה התפריט

תפריט ראשי........................................................................................................... נעול ע"י סיסמת משתמש 0001

┤─ תפריט ניהול.............................................................................................. נעול ע"י סיסמת ניהול 0300

              ┘─ שינוי סיסמאות

                                 ┤─ סיסמת משתמש

                                 ┤─ סיסמת טכנאי

                                 ┘─ סיסמת ניהול

┤─  תפריט טכנאי.......................................................................................... נעול ע"י סיסמת טכנאי 0020

              ┤─ הגדרות התקן

                               ┤─ הזנת שמות

                                                ┤─ דפדוף לפי הסדר

                                                ┘─ בחירת מס' התקן

                               ┤─ הוספת התקן

                               ┤─ מחיקת התקן

                                                ┤─ דפדוף לפי הסדר

                                                ┘─ בחירת מס' התקן

                               ┤─ בדיקת כפולים

                               ┘─ רגישות לגלאי

                                                  ┤─ דפדוף לפי הסדר

                                                  ┘─ בחירת מס' התקן

              ┤─ כרטיס ראשי

                               ┤─ אופן פעולת השתק (מושתק בקוד / ללא קוד)

                               ┤─ ממסר תקלה (ממסר מופעל רגיל / הפוך)

                               ┤─ ממסר אזעקה 1

                                                ┤─ השתקת ממסר (ממסר לא מושתק / מושתק)

                                                ┘─ אופן פעולה (מופעל מאזעקה 1 / 2)

                               ┘─ הגדרות חייגן

                                                  ┘─ בדיקת קו טלפון (NO / NC)

              ┤─ תפריט שרות

                               ┤─ היסטוריה

                               ┤─ דוח התקנים   ###......................................... ( ### - מספר התקנים במערכת )

                               ┤─ חיבור למחשב

                               ┤─ גרסת תוכנה

                               ┘─ בדיקת התקני מבוא

              ┤─ הגדרות מיוחדות

                               ┤─ הגדרת יחידת משנה

                                                ┤─ פנל 1 (יש לבקרה/אין לבקרה)

                                                ┤─ פנל 2 (יש לבקרה/אין לבקרה)

                                                ┤─ ספק 1 (יש לבקרה/אין לבקרה)

                                                ┘─ ספק 2 (יש לבקרה/אין לבקרה)

                               ┤─ מחיקת שמות

                               ┘─ איפוס מערכת

              ┘─ קביעת תאריך ושעה

┤─ נטרול התקן

              ┤─ דפדוף לפי הסדר

              ┘─ בחירת מס' התקן

┤─ בדיקת נוריות

┤─ שמירה ויציאה

┘─ יציאה ללא שמירה

 


 

1. תפריט ניהול

תפריט ראשי > תפריט ניהול

תפריט זה הינו ברמת הרשאה הגבוהה ביותר, המאפשרת שינוי סיסמאות ותכנות בכל רמות ההרשאה הקיימות.

תפריט ראשי     *

תפריט ניהול    

 

לכניסה אל "תפריט ניהול" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

1.1. שינוי סיסמאות

תפריט ראשי > תפריט ניהול > שינוי סיסמאות

בתפריט זה ניתן לשנות את הסיסמאות המאפשרות גישה למערכת.

תפריט ניהול    *

שינוי סיסמאות  

 

לכניסה אל "שינוי סיסמאות" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

שינוי סיסמאות  *

סיסמת משתמש    

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לבחור את
הסיסמא הנדרשת לשינוי.

1.1.1. שינוי סיסמת משתמש / טכנאי / ניהול

תפריט ראשי > תפריט ניהול > שינוי סיסמאות > סיסמת משתמש / טכנאי / ניהול

בתפריט זה יוצגו שלבי שינוי סיסמת משתמש.

סיסמת משתמש    *

            0001

 

 

 

 

 

סיסמת טכנאי    *

            0020

 

 

 

 

 

סיסמת ניהול    *

            0300

 

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לגלול לספרה הרצויה

למעבר לספרה הבאה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

לשמירת סיסמא חדשה לזיכרון הזמני יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

ליציאה ללא שינוי יש ללחוץ כשנייה אחת על לחצן Analogue-SW2 (2)

G

ביציאה מתכנות בכל רמות ההרשאה יש לצאת דרך
תפריט ראשי "
שמירה ויציאה" לשמירת השינויים.
ב-"
יציאה ללא שמירה" השינויים לא ישמרו !!!


 

2. תפריט טכנאי

תפריט ראשי > תפריט טכנאי

תפריט זה נעול בסיסמת הרשאה של טכנאי, התפריט מאפשר לבצע שינויים בהגדרות של המערכת.

תפריט ראשי     *

תפריט טכנאי    

 

לכניסה אל "תפריט טכנאי" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

2.1. הגדרות התקן

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן

בתפריט זה ניתן לבצע שינויים בהגדרות ההתקן כגון שם ההתקן, הוספה או מחיקת התקן מהמערכת.

תפריט טכנאי    *

הגדרות התקן    

 

לכניסה אל "הגדרות התקן" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

הגדרות התקן    *

הזנת שמות      

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול בין הגדרות ההתקן

לכניסה לאחת ההגדרות ההתקן יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)


 

2.1.1. הזנת שמות

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > הזנת שמות

בתפריט זה ניתן לשנות שמות להתקנים.

יש שני דרכים לחיפוש ההתקן הרצוי: דפדוף בין התקנים או הכנסת מספר ההתקן.

2.1.1.1. דפדוף לפי הסדר

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > הזנת שמות > דפדוף לפי הסדר

בתפריט זה ניתן לדפדף בין התקנים הקיימים במערכת על מנת לתת שם להתקן המבוקש.

הזנת שמות      *

דפדוף לפי הסדר 

 

לכניסה אל "דפדוף לפי הסדר" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

001-מוצא      01

התקן:001        

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לבחור את ההתקן הרצוי

 

 

 

 

 

בשורה ראשונה יוצג שם ברירת המחדל של ההתקן
ובשורה שנייה שם הנוכחי של ההתקן

לשינוי שם של ההתקן יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

001-מוצא      01

א              

 

 

לבחירת האות הרצויה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW1 (1) – לסדר עולה  או Analogue-SW3 (3) – לסדר יורד

להזזת סמן שמאלה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

להזזת סמן ימינה ומחיקת אות מימין לסמן יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

001-מוצא      01

ניתוק לוח ראשי 

 

 

לשמירת שם החדש לזיכרון הזמני יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

ליציאה ללא שינוי יש ללחוץ כ-2 שניות על לחצן Analogue-SW2 (2) והרפה

G

לא ניתן לשנות שוב את שם ההתקן לאחר לחיצה על לחצן Analogue-SW5 (5)

לשינוי נוסף בשם ההתקן יש לצאת מתכנות ולהיכנס מחדש

 

G

לשמירת השינויים יש לצאת דרך תפריט "שמירה ויציאה"


 

2.1.1.2. בחירת מס' התקן

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > הזנת שמות > בחירת מס' התקן

בתפריט זה ניתן להזין מספר של התקן המבוקש על מנת לתת שם להתקן המבוקש.

הזנת שמות      *

בחירת מס' התקן 

 

לכניסה אל "בחירת מס' התקן" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

הזן מספר התקן  

             000

 

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לגלול לספרה הרצויה

למעבר לספרה הבאה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

הזן מספר התקן  

             026

 

לבחירת ההתקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

מס' התקן לא קיים

               

 

אם מספר שהוזן לא קיים, מוצגת הודעה על הצג בהתאם

 

 

 

026-מוצא      01

א              

 

 

לבחירת האות הרצויה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW1 (1) – לסדר עולה  או Analogue-SW3 (3) – לסדר יורד

להזזת סמן שמאלה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

להזזת סמן ימינה ומחיקת אות מימין לסמן יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

לשמירת שם החדש לזיכרון הזמני יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

ליציאה ללא שינוי יש ללחוץ כשנייה אחת על לחצן Analogue-SW2 (2)

G

לא ניתן לשנות שוב את שם ההתקן לאחר לחיצה על לחצן Analogue-SW5 (5)

לשינוי נוסף בשם ההתקן יש לצאת מתכנות ולהיכנס מחדש

 

G

לשמירת השינויים יש לצאת דרך תפריט "שמירה ויציאה"

 


 

2.1.2. הוספת התקן

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > הוספת התקן

ניתן להוסיף התקנים שחוברו למערכת לאחר הקמה ראשונית ומערכת מתריעה עליהם כהתקנים לא מזוהים.

הוספת התקן     *

001-מוצא      01

 

להוספת התקנים שזוהו ע"י המערכת יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

לא אותרו התקנים

               

 

אם לא קיימים התקנים חדשים תוצג על מסך הודעה בהתאם

 

G

ניתן להוסיף התקנים שחוברו למערכת לאחר הקמה ראשונית
ומערכת מתריעה עליהם כהתקנים לא מוגדרים

2.1.3. מחיקת התקן

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > מחיקת התקן

בתפריט זה ניתן למחוק התקנים מהמערכת.

יש שני דרכים לחיפוש ההתקן הרצוי: דפדוף בין התקנים או הכנסת מספר ההתקן.

2.1.3.1. דפדוף לפי הסדר

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > מחיקת התקן > דפדוף לפי הסדר

בתפריט זה ניתן לדפדף בין התקנים הקיימים במערכת על מנת למחוק את ההתקן המבוקש.

מחיקת התקן     *

דפדוף לפי הסדר 

 

לכניסה אל "דפדוף לפי הסדר" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

001-מוצא      01

התקן:001        

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לבחור את ההתקן הרצוי

 

 

 

 

 

לבחירת ההתקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

 האם אתה בטוח ?

 לא(2)    כן(5)

 

למחיקת התקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לחזרה על לחצן Analogue-SW2 (2)


 

2.1.3.2. בחירת מס' התקן

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > מחיקת התקן > בחירת מס' התקן

בתפריט זה ניתן להזין מספר של התקן המבוקש על מנת למחוק אותו מהמערכת.

מחיקת התקן     *

בחירת מס' התקן 

 

לכניסה אל "בחירת מס' התקן" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

הזן מספר התקן  

             000

 

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לגלול לספרה הרצויה

למעבר לספרה הבאה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

הזן מספר התקן  

             026

 

לבחירת ההתקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

האם אתה בטוח ?

 לא(2)    כן(5)

 

למחיקת התקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לחזרה על לחצן Analogue-SW2 (2)

 

מס' התקן לא קיים

               

 

הודעה המוצגת במקרה של הזנת מספר שגוי

2.1.4. בדיקת כפולים

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > בדיקת כפולים

בתפריט זה ניתן לבצע בדיקת מספור כפול להתקנים לאחר הקמת מערכת.

הגדרות התקן    *

בדיקת כפולים   

 

לבדיקת כתובות כפולות יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

בדיקת כפולים   

  מערכת בסריקה 

 

כעת מתבצעת בדיקה

במקרה ונמצאו התקנים כפולים תוצג הודעה בהתאם:

#  התקנים כפולים

הצג-3 דלג-4    

 

# - כמות התקנים כפולים. להצגת כתובות כפולות יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW3 (3)

 

 

 

### כתובת כפולה

גלילה(1/3) דלג-4

 

### - מספר הכתובת הכפולה

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול בין התקנים כפולים ,ליציאה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)


 

2.1.5. רגישות גלאי

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > רגישות גלאי

בתפריט זה ניתן קבוע רגישות לגלאים: רגישות נמוכה - L, רגישות בינונית - M, רגישות גבוהה - H.

יש שני דרכים לחיפוש ההתקן הרצוי: דפדוף בין התקנים או הכנסת מספר ההתקן.

2.1.5.1. דפדוף לפי הסדר

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > רגישות גלאי > דפדוף לפי סדר

בתפריט זה ניתן לדפדף בין התקנים הקיימים במערכת על מנת לקבוע את הרגישות הרצויה לגלאי.

רגישות גלאי    *

דפדוף לפי הסדר 

 

לכניסה אל "דפדוף לפי הסדר" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

001-גלאי עשן   M

שם של הגלאי     

 

דפדוף עם לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3), בחירה עם  לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

001-גלאי עשן   M

חזרה(2) שינוי(5)

 

לשינוי הרגישות יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לחזרה על לחצן Analogue-SW2 (2)

2.1.5.2. בחירת מס' התקן

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות התקן > רגישות גלאי > בחירת מס' התקן

בתפריט זה ניתן להזין מספר של גלאי המבוקש על מנת לקבוע את הרגישות הרצויה.

רגישות גלאי    *

בחירת מס' התקן 

 

לכניסה אל "בחירת מס' התקן" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

הזן מספר התקן  

             000

 

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לגלול לספרה הרצויה

למעבר לספרה הבאה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

הזן מספר התקן  

             001

 

לבחירת ההתקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5) *

 

 

 

001-גלאי עשן   M

חזרה(2) שינוי(5)

 

לשינוי הרגישות יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לחזרה על לחצן Analogue-SW2 (2)

 

* במקרה של הזנת מספר שגוי תוצג הודעה בהתאם


 

2.2. כרטיס ראשי

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > כרטיס ראשי

בתפריט זה ניתן לבצע שינויים בהגדרות כרטיס ראשי של הבקרה.

כרטיס ראשי     *

אופן פעולת השתק

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול בין הגדרות הכרטיס

לכניסה לאחת ההגדרות יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

G

ליציאה לתפריט קודם יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

2.2.1. אופן פעולת השתק

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > כרטיס ראשי > אופן פעולת השתק

לחצן השתק בחזית הבקרה מוגן בסיסמא למניעת הפעלה על ידי אנשים שאינם מורשים, אולם סעיף זה מאפשר ביטול התניה זו.

כרטיס ראשי     *

אופן פעולת השתק

 

להגדרת אופן הפעולה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

מושתק בקוד     

חזרה(2) שינוי(5)

 

לשינוי אופן פעולת השתק יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

לאחר שינוי

מושתק ללא קוד  

חזרה(2) שינוי(5)

 

 

2.2.2. ממסר תקלה

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > כרטיס ראשי > ממסר תקלה

בתפריט זה ניתן לשנות אופן פעולה (לוגיקה חיובית או שלילית) של ממסר תקלה.

כרטיס ראשי     *

ממסר תקלה     

 

להגדרת "ממסר תקלה" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

ממסר מופעל רגיל

חזרה(2) שינוי(5)

 

לשינוי אופן פעולת ממסר תקלה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

לאחר שינוי

ממסר מופעל הפוך

חזרה(2) שינוי(5)

 

במצב הפוך NO נהפך ל-NC (הפוך מהכתוב על הכרטיס)

 


 

2.2.3. ממסר אזעקה 1

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > כרטיס ראשי > ממסר אזעקה 1

בתפריט זה ניתן לשנות הגדרות של ממסר אזעקה 1.

ממסר אזעקה 1   *

השתקת ממסר     

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול בין הגדרות של ממסר

2.2.3.1. השתקת ממסר

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > כרטיס ראשי > ממסר אזעקה 1 > השתקת ממסר

בתפריט זה ניתן לקבוע שהממסר ישתנה למצב רגיעה לאחר לחיצה על לחצן "השתק צופר".

ממסר אזעקה 1   *

השתק ממסר     

 

לכניסה אל "השתקת ממסר" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

ממסר לא מושתק  

חזרה(2) שינוי(5)

 

לשינוי אופן פעולת ממסר אזעקה 1 יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

לאחר שינוי

ממסר מושתק     

חזרה(2) שינוי(5)

 

 

2.2.3.2. אופן פעולה

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > כרטיס ראשי > ממסר אזעקה 1 > אופן פעולה

בתפריט זה ניתן לקבוע כמות אירועי אזעקה להפעלת ממסר אזעקה 1.

ממסר אזעקה 1   *

אופן הפעלה    

 

לכניסה אל "אופן הפעלה" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

מופעל מאזעקה 1 

חזרה(2) שינוי(5)

 

לשינוי כמות אירועי אזעקה להפעלת הממסר יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

לאחר שינוי

מופעל מאזעקה 2 

חזרה(2) שינוי(5)

 

 


 

2.2.4. הגדרות חייגן

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > כרטיס ראשי > הגדרות חייגן

בתפריט זה ניתן לשנות הגדרות של חייגן.

כרטיס ראשי     *

הגדרות חייגן  

 

לכניסה אל "הגדרות חייגן" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

2.2.4.1. בדיקו קו טלפון

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > כרטיס ראשי > הגדרות חייגן>בדיקת קו טלפון

בתפריט זה ניתן לשנות בדיקת קו טלפון ממגע פתוח למגע סגור.

הגדרות חייגן   *

בדיקת קו טלפון 

 

לכניסה אל "בדיקת קו טלפון" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

בדיקת קו טל'  NO

חזרה(2) שינוי(5)

 

לכניסה אל "בדיקת קו טלפון" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

לאחר שינוי

בדיקת קו טל'  NC

חזרה(2) שינוי(5)

 

 

 


 

2.3. תפריט שרות

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > תפריט שרות

בתפריט זה נמצאים אמצעי עזר לטיפול במערכת.

תפריט שרות     *

היסטוריה       

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול בתפריט שרות

לכניסה לאחד התפריטים יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

2.3.1. היסטוריה

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > תפריט שרות > היסטוריה

ניתן לצפות באירועי תקלה ואזעקה אחרונים כולל שעה ותאריך.

תפריט שרות     *

היסטוריה      

 

לכניסה אל "היסטוריה" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

55.תקלת נתק    

כיבוי ארון חשמל

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול

לבדיקת מספר, סוג ההתקן ותאריך האירוע יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

001.מוצא      01

10:00   01/12/14

 

 

לחזרה לתפריט קודם יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

2.3.2. דוח התקנים

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > תפריט שרות > דוח התקנים

בתפריט זה ניתן לגלול בין ההתקנים הנמצאים במערכת.

תפריט שרות     *

דוח התקנים - ###

 

לכניסה אל "דוח התקנים" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

### - מספר ההתקנים המזוהים ע"י המערכת.

 

 

 

001.מוצא      01

כיבוי ארון חשמל

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול בין ההתקנים

לחזרה לתפריט קודם יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)


 

2.3.3. חיבור למחשב

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > תפריט שרות > חיבור למחשב

בתפריט זה מוצגים שלבי הכנת בקרה לחיבור עם מחשב.

תפריט שרות     *

חיבור למחשב    

 

לכניסה אל "חיבור למחשב" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

בהמתנה למחשב   *

        _      

 

לאחר הודעה  זו ניתן להתחבר עם תוכנת מחשב לביצוע שינויים

שמירת נתונים

לאחר הודעה על הצלחת העברת נתונים לבקרה מהמחשב יש לשמור את הנתונים שהתקבלו:

יש ללחוץ מספר פעמים (4) על לחצן Analogue-SW2 (2)

תפריט ראשי     *

יציאה ללא שמירה

 

לאחר מכן יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW3 (3)

 

 

 

תפריט ראשי     *

שמירה ויציאה   

 

לשמירת נתונים ויציאה מהתכנות יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

2.3.4. גרסת תוכנה

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > תפריט שרות > גרסת תוכנה

בתפריט זה ניתן לבדוק את גרסת התוכנה של הבקרה.

גרסת תוכנה     *

            ##.#

 

ליציאה לתפריט קודם יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

2.3.5. בדיקת התקני מבוא

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > תפריט שרות > בדיקת התקני מבוא

בתפריט זה ניתן להפעיל מצב בדיקה של התקני מבוא, בבדיקה זו כל התקני מוצא לא פעילים.

תפריט שרות     *

בדיקת התקני מבוא

 

לכניסה אל "בדיקת התקני מבוא" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

 האם אתה בטוח ?

 לא(2)    כן(5)

 

לבדיקת התקני מבוא יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לחזרה על לחצן Analogue-SW2 (2)

לאחר לחיצה על לחצן Analogue-SW5 (5), מערכת מבצעת אתחול וכניסה למצב בדיקה של התקני מבוא

כמו כן תהבהב נורית "שרות" להדגשה שמערכת נמצאת במצב בדיקה.

G

ליציאה ממצב "בדיקת התקני מבוא" יש לבצע אתחול לבקרה:
פעמיים לחיצה על לחצן "אישור" ולחיצה בודדת על לחצן "אתחול" וללחוץ על לחצן "אישור".


 

2.4. הגדרות מיוחדות

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות מיוחדות

בתפריט זה נמצאות הגדרות נוספות של המערכת

הגדרות מיוחדות *

הגדרת יחידת משנה

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול בתפריט

לכניסה לאחד התפריטים יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

2.4.1. הגדרת יחידת משנה

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות מיוחדות > הגדרת יחידת משנה

בתפריט זה ניתן להוסיף או למחוק יחידות משנה שונות המתקשרות באמצעות תקשורת RS485.

פנל 1 >אין לבקרה

חזרה(2) שינוי(5)

 

להוספת פנל משנה מספר 1 יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

פנל 1 >יש לבקרה

חזרה(2) שינוי(5)

 

לאחר שינוי

יחידות משנה נוספות:

פנל 2 >אין לבקרה

חזרה(2) שינוי(5)

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) ניתן לגלול בין יחידות משנה

להוספת יחידת משנה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

ספק 1 >אין לבקרה

חזרה(2) שינוי(5)

 

 

 

ספק 2 >אין לבקרה

חזרה(2) שינוי(5)

 

2.4.2. מחיקת שמות

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות מיוחדות > מחיקת שמות

בתפריט זה ניתן למחוק את כל השמות של ההתקנים הקיימים במערכת.

הגדרות מיוחדות *

מחיקת שמות     

 

לכניסה אל "מחיקת שמות" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

 האם אתה בטוח ?

 לא(2)    כן(5)

 

למחיקת כל השמות יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לחזרה - לחצן Analogue-SW2 (2)

 

 

 

המתן מוחק שמות 

        _      

 

הודעה שמתקבלת לאחר לחיצה על לחצן Analogue-SW5 (5)

 


 

2.4.3. איפוס מערכת

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > הגדרות מיוחדות > איפוס מערכת

בתפריט זה ניתן לבצע איפוס של המערכת להגדרות ברירת מחדל.

הגדרות מיוחדות *

איפוס מערכת    

 

לכניסה אל "איפוס מערכת" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

 האם אתה בטוח ?

 לא(2)    כן(5)

 

לאיפוס מערכת יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לביטול - לחצן Analogue-SW2 (2)

 

 

 

למחוק שמות ?   

 לא(2)    כן(5)

 

למחיקת שמות יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לאי מחיקה - לחצן Analogue-SW2 (2)

 

 

 

למחוק היסטוריה ?

 לא(2)    כן(5)

 

למחיקת היסטוריה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לאי מחיקה - לחצן Analogue-SW2 (2)

כעת מערכת מבצעת איפוס...

G

איפוס הבקרה יגרום לזיהוי מחדש של כל ההתקנים !

2.5. קביעת תאריך ושעה

תפריט ראשי > תפריט טכנאי > קביעת תאריך ושעה

בתפריט זה ניתן לעדכן תאריך ושעה. בקרה מנותקת ממקורות מתח, שומרת על שעה כשעתיים מהרגע הניתוק.

קביעת תאריך ושעה

10:00   01/12/14

 

 

לבחירת הספרה הרצויה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW1 (1) לסדר עולה או Analogue-SW3 (3) לסדר יורד

להזזת סמן שמאלה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

להזזת סמן ימינה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

לשמירת תאריך ושעה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

ליציאה ללא שינוי יש ללחוץ כ-2 שניות על לחצן Analogue-SW2 (2)


 

3. נטרול התקן

תפריט ראשי > נטרול התקן

תכונה זו מאפשרת לנטרל התקן בעת הצורך על ידי משתמש, למשל בזמן שיפוץ מבנה, עבודות ריתוך באזור וכו'. במידה ובוצע נטרול התקן תופיע התרעה על התקן מנוטרל בתצוגה ותהבהב נורית "התקן מנוטרל".

יש שני דרכים לחיפוש ההתקן הרצוי: דפדוף בין התקנים או הכנסת מספר ההתקן.

3.1. דפדוף לפי הסדר

תפריט ראשי > נטרול התקן > דפדוף לפי הסדר

בתפריט זה ניתן לדפדף בין התקנים הקיימים במערכת על מנת לנטרל את ההתקן המבוקש.

נטרול התקן     *

דפדוף לפי הסדר 

 

לכניסה אל "דפדוף לפי הסדר" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

התקן פעיל   -001

שם של התקן     

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לבחור את ההתקן הרצוי

 

 

לנטרול התקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לחזרה - לחצן Analogue-SW2 (2)

התקן מנוטרל -001

שם של התקן     

 

לאחר שינוי

3.2. בחירת מס' התקן

תפריט ראשי > נטרול התקן > בחירת מס' התקן

בתפריט זה ניתן להזין מספר של התקן המבוקש על מנת לנטרל אותו מהמערכת

נטרול התקן     *

בחירת מס' התקן 

 

לכניסה אל "בחירת מס' התקן" יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW4 (4)

 

 

 

הזן מספר התקן  

             000

 

 

באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) יש לגלול לספרה הרצויה

למעבר לספרה הבאה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW2 (2)

הזן מספר התקן  

             026

 

לבחירת ההתקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

 

 

 

התקן פעיל   -026

שם של התקן     

 

לנטרול התקן הרצוי יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5), לחזרה - לחצן Analogue-SW2 (2)

 

 

 

התקן מנוטרל -026

שם של התקן     

 

לאחר שינוי

אם מספר שהוזן לא קיים, מוצגת הודעה על הצג בהתאם

4. בדיקת נוריות

תפריט ראשי > בדיקת נוריות

בתפריט זה ניתן לבצע בדיקת נוריות.

לביצוע בדיקת נוריות יש לגלול באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) אל "בדיקת נוריות"

תפריט ראשי     *

בדיקת נוריות   

 

לבדיקה יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

5. שמירה ויציאה

תפריט ראשי > שמירה ויציאה

לשמירת הנתונים יש לגלול באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) אל "שמירה ויציאה".

תפריט ראשי     *

שמירה ויציאה   

 

לאישור יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)

6. יציאה ללא שמירה

תפריט ראשי > יציאה ללא שמירה

ליציאה ללא שמירת נתונים יש לגלול באמצעות לחצנים Analogue-SW1 (1) או Analogue-SW3 (3) אל "יציאה ללא שמירה".

תפריט ראשי     *

יציאה ללא שמירה

 

לאישור יש ללחוץ על לחצן Analogue-SW5 (5)